سمانه قدیمی:: ارتباط با الماس ::
[ سمانه قدیمی ]
سوابق شغلی :
- عضو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
:: سایر اعضای الماس ::
:: ساناز حکیمی فرد :::: پیام شمس :::: ادیب ثنایی :::: امیر رفیع زاده :::: بهجت کاری پایهان :::: ساناز حکیمی فرد :::: سید عیسی هاشمی :::: مهناز مظاهری اسدی ::