سمانه قدیمی:: ارتباط با الماس ::
[ سمانه قدیمی ]
سوابق شغلی :
- عضو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
:: سایر اعضای الماس ::
:: اردشیر فتحی نژاد :::: ابوالفضل قائمی :::: سید عیسی هاشمی :::: وثاق ثنایی :::: فریبا ابتهاج :::: داریوش رفیعی :::: عبدالرضا فروغی :::: فریبا ابتهاج ::