سمانه قدیمی:: ارتباط با الماس ::
[ سمانه قدیمی ]
سوابق شغلی :
- عضو انجمن زنان پژوهشگر تاریخ
:: سایر اعضای الماس ::
:: سمیه شاهرخی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: مهسا آبومگر :::: ابوالقاسم حسنی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: ایرج حیدری :::: رضا کاتبیان :::: مهسا آبومگر ::