نوشین احمدی خراسانی:: ارتباط با الماس ::
[ نوشین احمدی خراسانی ]
سوابق شغلی :
- یکی از بنیان گذاران مرکز فرهنگی زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: شرکت تانا انرژی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: شمیم کنعانی :::: مهناز مظاهری اسدی :::: محسن خلیلی عراقی :::: محسن خلیلی عراقی :::: ابوالفضل قائمی ::