نوشین احمدی خراسانی:: ارتباط با الماس ::
[ نوشین احمدی خراسانی ]
سوابق شغلی :
- یکی از بنیان گذاران مرکز فرهنگی زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضوان طاهری :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: ریاض عافیت پور :::: محمود آستانه :::: فاطمه برزگر :::: محمد ایروانی :::: کمال تبریزی :::: حمید کاتب پور شهیدی ::