نوشین احمدی خراسانی:: ارتباط با الماس ::
[ نوشین احمدی خراسانی ]
سوابق شغلی :
- یکی از بنیان گذاران مرکز فرهنگی زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: بهزاد محقق حضرتی :::: محمد ایروانی :::: محمدرضا بهزادیان :::: عبدالرضا فروغی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: ساناز حکیمی فرد :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: رضوان طاهری ::