شهیندخت مولاوردی:: ارتباط با الماس ::
[ شهیندخت مولاوردی ]
سوابق شغلی :
- دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی
- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور
- مدیر ارتباطات بین الملل ، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری
:: سایر اعضای الماس ::
:: ارس شیخی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: سید عیسی هاشمی :::: سمانه قدیمی :::: محمود آستانه :::: منصور امینی :::: ندیم احمدیه :::: فاطمه سلیمانی میگونی ::