فاطمه برزگر:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه برزگر ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل موسسه خیریه زینب کبری
همسر : تقی ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: مریم شمس :::: رحیم عبادی :::: ندیم احمدیه :::: ایرج حیدری :::: سپهر بیرجندیان :::: شرکت تانا انرژی :::: معصومه ابتکار :::: مسعود حجت ::