فاطمه برزگر:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه برزگر ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل موسسه خیریه زینب کبری
همسر : تقی ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد ایروانی :::: نصرت اله سیفی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: رضا کاتبیان :::: داریوش رفیعی :::: سجاد عبادی :::: سجاد عبادی :::: مسعود حجت ::