فاطمه برزگر:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه برزگر ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل موسسه خیریه زینب کبری
همسر : تقی ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت تانا انرژی :::: سید طه هاشمی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شهرام نجف تومرائی :::: ساناز حکیمی فرد :::: سید محمد علی ابطحی :::: محمد نهاوندیان :::: ابوالفضل حسن بیگی ::