فریبا ابتهاج:: ارتباط با الماس ::
[ فریبا ابتهاج ]
سوابق شغلی :
- منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: حمید کاتب پور شهیدی :::: فخری میرشجاعی :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: قاسم مسعودی :::: پیام شمس :::: امین حاج رسولیها :::: مریم شمس :::: رضا کاتبیان ::