فریبا ابتهاج:: ارتباط با الماس ::
[ فریبا ابتهاج ]
سوابق شغلی :
- منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: کمال تبریزی :::: سمیه شاهرخی :::: احمد خراسانی زاده :::: مریم شمس :::: فخری میرشجاعی :::: سمانه قدیمی :::: مریم شمس :::: امین حاج رسولیها ::