فریبا ابتهاج:: ارتباط با الماس ::
[ فریبا ابتهاج ]
سوابق شغلی :
- منشی و مسئول دفتر معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: مسعود حجت :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: سمیه شاهرخی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: بهجت کاری پایهان :::: فخری میرشجاعی :::: محمدرضا بهزادیان ::