سمیه شاهرخی:: ارتباط با الماس ::
[ سمیه شاهرخی ]
سوابق شغلی :
- مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
:: سایر اعضای الماس ::
:: داریوش رفیعی :::: مریم شمس :::: افشین طاهری :::: الماس :::: مهناز مظاهری اسدی :::: محمد ایروانی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: شهرام بصیری ::