سمیه شاهرخی:: ارتباط با الماس ::
[ سمیه شاهرخی ]
سوابق شغلی :
- مسئول تحصیلات تکمیلی گروه ایمونولوژی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت تانا انرژی :::: حسین رفیعی :::: سمانه قدیمی :::: زهرا شجاعی :::: محمد ایروانی :::: مهناز مظاهری اسدی :::: شرکت تانا انرژی :::: معصومه ابتکار ::