الهه کولایی:: ارتباط با الماس ::
[ الهه کولایی ]
سوابق شغلی :
- نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: رحیم عبادی :::: ابوالفضل قائمی :::: سمانه قدیمی :::: مریم شمس :::: مسعود حجت :::: سمیه شاهرخی :::: کیانوش ایمانی ::