سید محمد علی ابطحی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد علی ابطحی ]
سوابق شغلی :
- مشاور رئیس جمهور
- رئیس دفتر رئیس جمهور
:: سایر اعضای الماس ::
:: بدیع اقدسی :::: کمال تبریزی :::: افشین طاهری :::: ریاض عافیت پور :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: ابوالفضل قائمی :::: سجاد عبادی :::: رضا کاتبیان ::