سید محمد علی ابطحی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد علی ابطحی ]
سوابق شغلی :
- مشاور رئیس جمهور
- رئیس دفتر رئیس جمهور
:: سایر اعضای الماس ::
:: نیما حقار :::: ندیم احمدیه :::: الهه کولایی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: محسن خلیلی عراقی :::: شهرام بصیری :::: ابوالقاسم حسنی :::: سید عیسی هاشمی ::