زهرا شجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ زهرا شجاعی ]
سوابق شغلی :
- ریاست مرکز امور مشارکت زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: امین حاج رسولیها :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: منصور امینی :::: بهجت کاری پایهان :::: سید محمد هاشمی :::: منصور امینی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: شرکت تانا انرژی ::