زهرا شجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ زهرا شجاعی ]
سوابق شغلی :
- ریاست مرکز امور مشارکت زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: مسعود حجت :::: شهرام نجف تومرائی :::: مریم طهماسبی :::: سید طه هاشمی :::: سید عیسی هاشمی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: رامبد ایقانی ::