زهرا شجاعی:: ارتباط با الماس ::
[ زهرا شجاعی ]
سوابق شغلی :
- ریاست مرکز امور مشارکت زنان
:: سایر اعضای الماس ::
:: مهسا آبومگر :::: رضا کاتبیان :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شرکت انرژی دانا :::: فخری میرشجاعی :::: حسین رفیعی :::: کمال تبریزی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ::