محسن امین زاده:: ارتباط با الماس ::
[ محسن امین زاده ]
سوابق شغلی :
- معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: امین حاج رسولیها :::: مریم طهماسبی :::: سید محمد علی ابطحی :::: بهجت کاری پایهان :::: نصرت اله سیفی :::: الماس :::: فخری میرشجاعی ::