محسن امین زاده:: ارتباط با الماس ::
[ محسن امین زاده ]
سوابق شغلی :
- معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه
:: سایر اعضای الماس ::
:: فخری میرشجاعی :::: شهرام بصیری :::: افشین طاهری :::: رحیم عبادی :::: سجاد عبادی :::: شرکت تانا انرژی :::: ندیم احمدیه :::: سمیه شاهرخی ::