مریم طهماسبی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم طهماسبی ]
همسر : سید عیسی هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: رحیم عبادی :::: رضا کاتبیان :::: فخری میرشجاعی :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: حسین رفیعی :::: مریم طهماسبی :::: بهزاد محقق حضرتی ::