مریم طهماسبی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم طهماسبی ]
همسر : سید عیسی هاشمی
:: سایر اعضای الماس ::
:: مریم شمس :::: مهسا آبومگر :::: شهرام نجف تومرائی :::: مریم شمس :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: محسن خلیلی عراقی :::: رضا کاتبیان :::: کیانوش ایمانی ::