کمال تبریزی:: ارتباط با الماس ::
[ کمال تبریزی ]
سوابق شغلی :
- کارگردان سینما و تلویزیون
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد نهاوندیان :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: شهرام نجف تومرائی :::: مریم عبادی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: بهجت کاری پایهان :::: کمال تبریزی :::: زهرا شجاعی ::