سید طه هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید طه هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید عیسی هاشمی :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: رضوان طاهری :::: مریم شمس :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: سمانه قدیمی :::: سمیه شاهرخی :::: ساناز حکیمی فرد ::