سید طه هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید طه هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: محسن خلیلی عراقی :::: سید محمد علی ابطحی :::: زهرا شجاعی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: ابوالفضل قائمی :::: ابوالقاسم حسنی :::: اردشیر فتحی نژاد ::