سید عیسی هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید عیسی هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضوان طاهری :::: مهناز مظاهری اسدی :::: معصومه ابتکار :::: ساناز حکیمی فرد :::: شرکت تانا انرژی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: سمانه قدیمی :::: فخری میرشجاعی ::