سید عیسی هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید عیسی هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: ارس شیخی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: رضوان طاهری :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: الهه کولایی :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت تانا انرژی ::