سید عیسی هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید عیسی هاشمی ]
پدر : سید محمد هاشمی
مادر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: عبدالرضا فروغی :::: امین حاج رسولیها :::: معصومه ابتکار :::: ایرج حیدری :::: حبیب اله بیطرف :::: زهرا شجاعی :::: محمد نهاوندیان :::: شهیندخت مولاوردی ::