سید محمد هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد هاشمی ]
همسر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: سید طه هاشمی :::: احمد خراسانی زاده :::: حسین رفیعی :::: شهرام نجف تومرائی :::: سید محمد هاشمی :::: محسن خلیلی عراقی ::