سید محمد هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد هاشمی ]
همسر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: الماس :::: باشگاه نفت و نیرو :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: سید طه هاشمی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: معصومه ابتکار :::: سمیه شاهرخی ::