سید محمد هاشمی:: ارتباط با الماس ::
[ سید محمد هاشمی ]
همسر : معصومه ابتکار
:: سایر اعضای الماس ::
:: امین حاج رسولیها :::: سید محمد هاشمی :::: ندیم احمدیه :::: سید حمید کلانتری :::: فریبا ابتهاج :::: ایرج حیدری :::: سید حمید کلانتری :::: کیانوش ایمانی ::