مهسا آبومگر:: ارتباط با الماس ::
[ مهسا آبومگر ]
همسر سابق : سجاد عبادی
:: سایر اعضای الماس ::
:: کمال تبریزی :::: رضا کاتبیان :::: مسعود حجت :::: ریاض عافیت پور :::: فخری میرشجاعی :::: کمال تبریزی :::: شرکت انرژی دانا :::: مریم طهماسبی ::