مهسا آبومگر:: ارتباط با الماس ::
[ مهسا آبومگر ]
همسر سابق : سجاد عبادی
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: ادیب ثنایی :::: بدیع اقدسی :::: سمانه قدیمی :::: نیما حقار :::: نوشین احمدی خراسانی :::: نیما حقار :::: بهزاد محقق حضرتی ::