مهسا آبومگر:: ارتباط با الماس ::
[ مهسا آبومگر ]
همسر سابق : سجاد عبادی
:: سایر اعضای الماس ::
:: فخری میرشجاعی :::: رامبد ایقانی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: سمیه شاهرخی :::: سید عیسی هاشمی :::: امین حاج رسولیها :::: ادیب ثنایی :::: معصومه ابتکار ::