مریم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: امین حاج رسولیها :::: الماس :::: سید محمد علی ابطحی :::: محسن خلیلی عراقی :::: کمال تبریزی :::: سید محمد علی ابطحی :::: قاسم مسعودی :::: سید محمد علی ابطحی ::