مریم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: مریم شمس :::: معصومه ابتکار :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: شرکت تانا انرژی :::: حسین رفیعی :::: محمد نهاوندیان :::: نیما حقار ::