مریم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ مریم عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت انرژی دانا :::: رضا کاتبیان :::: رضا کاتبیان :::: مریم عبادی :::: فاطمه برزگر :::: ایرج حیدری :::: ساناز حکیمی فرد :::: ارس شیخی ::