سجاد عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ سجاد عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: محسن امین زاده :::: مریم عبادی :::: مریم طهماسبی :::: ندیم احمدیه :::: محمدرضا بهزادیان :::: ندیم احمدیه :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ::