سجاد عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ سجاد عبادی ]
پدر : رحیم عبادی
مادر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: رحیم عبادی :::: معصومه ابتکار :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: شرکت تانا انرژی :::: امین حاج رسولیها :::: محسن خلیلی عراقی :::: سجاد عبادی :::: معصومه ابتکار ::