رحیم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ رحیم عبادی ]
سوابق شغلی :
- هیات موسس و سرپرست دانشگاه مهر البرز
همسر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: سمیه شاهرخی :::: امین حاج رسولیها :::: ساناز حکیمی فرد :::: نیما حقار :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شرکت تانا انرژی :::: سید محمد علی ابطحی :::: بهجت کاری پایهان ::