رحیم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ رحیم عبادی ]
سوابق شغلی :
- هیات موسس و سرپرست دانشگاه مهر البرز
همسر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: بدیع اقدسی :::: محمد نهاوندیان :::: مریم عبادی :::: محمد نهاوندیان :::: محمود آستانه :::: بهجت کاری پایهان :::: مریم طهماسبی :::: معصومه ابتکار ::