رحیم عبادی:: ارتباط با الماس ::
[ رحیم عبادی ]
سوابق شغلی :
- هیات موسس و سرپرست دانشگاه مهر البرز
همسر : فریده ماشینی
:: سایر اعضای الماس ::
:: اردشیر فتحی نژاد :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: مریم طهماسبی :::: معصومه ابتکار :::: محسن خلیلی عراقی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ::