فاطمه سلیمانی میگونی



:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه سلیمانی میگونی ]
تحصیلات :
- مهندسی منابع طبیعی ، گرایش مهندسی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: سجاد عبادی :::: پیام شمس :::: بهجت کاری پایهان :::: احمد خراسانی زاده :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: محمود آستانه :::: نصرت اله سیفی :::: حمید کاتب پور شهیدی ::