فاطمه سلیمانی میگونی:: ارتباط با الماس ::
[ فاطمه سلیمانی میگونی ]
تحصیلات :
- مهندسی منابع طبیعی ، گرایش مهندسی محیط زیست
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: محسن خلیلی عراقی :::: رضا کاتبیان :::: رضا کاتبیان :::: رامبد ایقانی :::: سید طه هاشمی :::: سید محمد علی ابطحی :::: سید عیسی هاشمی ::