حسین رفیعی:: ارتباط با الماس ::
[ حسین رفیعی ]
سوابق شغلی :
- کارمند شرکت بازی نگار نواندیش
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد حسن پنجه شاهی :::: ابوالقاسم حسنی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: سید طه هاشمی :::: سید عیسی هاشمی :::: پیام شمس :::: ابوالفضل قائمی :::: شرکت انرژی دانا ::