حسین رفیعی:: ارتباط با الماس ::
[ حسین رفیعی ]
سوابق شغلی :
- کارمند شرکت بازی نگار نواندیش
:: سایر اعضای الماس ::
:: فریبا ابتهاج :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: شمیم کنعانی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: مریم طهماسبی :::: سید محمد علی ابطحی :::: مریم عبادی ::