شرکت تانا انرژی:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت تانا انرژی ]
زمینه فعالیت شرکت :
مدیریت و اجرا و سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی حرارتی ، برقابی ، پالایشگاهی ، تصفیه خانه و سایر پروژه های صنعتی
:: سایر اعضای الماس ::
:: بهزاد محقق حضرتی :::: بدیع اقدسی :::: شهرام بصیری :::: رضا کاتبیان :::: فریبا ابتهاج :::: عبدالرضا فروغی :::: ریاض عافیت پور :::: رضا کاتبیان ::