محمود آستانه:: ارتباط با الماس ::
[ محمود آستانه ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی
:: سایر اعضای الماس ::
:: امیر رفیع زاده :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: ساناز حکیمی فرد :::: سجاد عبادی :::: مریم شمس :::: شمیم کنعانی :::: شرکت انرژی دانا :::: شهرام نجف تومرائی ::