محمود آستانه:: ارتباط با الماس ::
[ محمود آستانه ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی
:: سایر اعضای الماس ::
:: افشین طاهری :::: بهزاد محقق حضرتی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: کمال تبریزی :::: محمد نهاوندیان :::: نیما حقار :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: ساناز حکیمی فرد ::