محمود آستانه:: ارتباط با الماس ::
[ محمود آستانه ]
سوابق شغلی :
- مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی
:: سایر اعضای الماس ::
:: باشگاه نفت و نیرو :::: محمد ایروانی :::: رضا کاتبیان :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: ادیب ثنایی :::: ابوالفضل قائمی :::: داریوش رفیعی :::: قاسم مسعودی ::