سید رضا کسائی زاده مهابادی:: ارتباط با الماس ::
[ سید رضا کسائی زاده مهابادی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل حسن بیگی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: نیما حقار :::: محمد ایروانی :::: وثاق ثنایی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: فریبا ابتهاج :::: معصومه ابتکار ::