سید رضا کسائی زاده مهابادی:: ارتباط با الماس ::
[ سید رضا کسائی زاده مهابادی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: سپهر بیرجندیان :::: الهه کولایی :::: سمانه قدیمی :::: مریم شمس :::: ارس شیخی ::