سید رضا کسائی زاده مهابادی:: ارتباط با الماس ::
[ سید رضا کسائی زاده مهابادی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید محمد علی ابطحی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: الماس :::: رضا کاتبیان :::: نصرت اله سیفی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: مهسا آبومگر ::