ابوالفضل قائمی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالفضل قائمی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت مشاوران انرژی تهران
:: سایر اعضای الماس ::
:: کیانوش ایمانی :::: کمال تبریزی :::: محسن امین زاده :::: رحیم عبادی :::: شرکت انرژی دانا :::: معصومه ابتکار :::: ادیب ثنایی :::: رضا کاتبیان ::