ابوالفضل قائمی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالفضل قائمی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت مشاوران انرژی تهران
:: سایر اعضای الماس ::
:: سجاد عبادی :::: کیانوش ایمانی :::: سپهر بیرجندیان :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: مریم عبادی :::: نصرت اله سیفی :::: سمانه قدیمی :::: سپهر بیرجندیان ::