ابوالفضل قائمی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالفضل قائمی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت مشاوران انرژی تهران
:: سایر اعضای الماس ::
:: زهرا شجاعی :::: سمیه شاهرخی :::: پیام شمس :::: ندیم احمدیه :::: اردشیر فتحی نژاد :::: قاسم مسعودی :::: مهسا آبومگر :::: فاطمه سلیمانی میگونی ::