عبدالرضا فروغی:: ارتباط با الماس ::
[ عبدالرضا فروغی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: مریم طهماسبی :::: شمیم کنعانی :::: فخری میرشجاعی :::: محمد ایروانی :::: سید محمد هاشمی :::: ادیب ثنایی :::: رامبد ایقانی ::