عبدالرضا فروغی:: ارتباط با الماس ::
[ عبدالرضا فروغی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: باشگاه نفت و نیرو :::: ابوالفضل قائمی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: مسعود حجت :::: فریبا ابتهاج :::: سمانه قدیمی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: کمال تبریزی ::