عبدالرضا فروغی:: ارتباط با الماس ::
[ عبدالرضا فروغی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: وثاق ثنایی :::: محمد نهاوندیان :::: امیر رفیع زاده :::: رامبد ایقانی :::: ابوالفضل قائمی :::: شمیم کنعانی :::: ابوالقاسم حسنی :::: ساناز حکیمی فرد ::