ارس شیخی:: ارتباط با الماس ::
[ ارس شیخی ]
سوابق شغلی :
- کارشناس مسائل انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: محمد حسن پنجه شاهی :::: رضا کاتبیان :::: داریوش رفیعی :::: محمد ایروانی :::: وثاق ثنایی :::: سمیه شاهرخی :::: فخری میرشجاعی :::: مهسا آبومگر ::