ارس شیخی:: ارتباط با الماس ::
[ ارس شیخی ]
سوابق شغلی :
- کارشناس مسائل انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: سجاد عبادی :::: شهرام نجف تومرائی :::: ادیب ثنایی :::: شهرام بصیری :::: کمال تبریزی :::: باشگاه نفت و نیرو :::: افشین طاهری :::: امیر رفیع زاده ::