ارس شیخی:: ارتباط با الماس ::
[ ارس شیخی ]
سوابق شغلی :
- کارشناس مسائل انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل قائمی :::: سید محمد هاشمی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: امیر رفیع زاده :::: بدیع اقدسی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::