نصرت اله سیفی:: ارتباط با الماس ::
[ نصرت اله سیفی ]
سوابق شغلی :
- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
:: سایر اعضای الماس ::
:: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: وثاق ثنایی :::: ارس شیخی :::: ایرج حیدری :::: سمانه قدیمی :::: داریوش رفیعی :::: رامبد ایقانی :::: ابوالقاسم حسنی ::