نصرت اله سیفی:: ارتباط با الماس ::
[ نصرت اله سیفی ]
سوابق شغلی :
- مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: شرکت انرژی دانا :::: رحیم عبادی :::: پیام شمس :::: نیما حقار :::: بهجت کاری پایهان :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: منصور امینی ::