محسن خلیلی عراقی:: ارتباط با الماس ::
[ محسن خلیلی عراقی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: ارس شیخی :::: سمانه قدیمی :::: شهیندخت مولاوردی :::: امین حاج رسولیها :::: ارس شیخی :::: سجاد عبادی :::: نیما حقار :::: ابوالقاسم حسنی ::