محسن خلیلی عراقی:: ارتباط با الماس ::
[ محسن خلیلی عراقی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالقاسم حسنی :::: نیما حقار :::: ندیم احمدیه :::: ارس شیخی :::: شهرام نجف تومرائی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: مریم طهماسبی :::: شمیم کنعانی ::