محسن خلیلی عراقی:: ارتباط با الماس ::
[ محسن خلیلی عراقی ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق های وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: محسن امین زاده :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: شمیم کنعانی :::: رحیم عبادی :::: معصومه ابتکار :::: محمدرضا بهزادیان :::: ریاض عافیت پور :::: وثاق ثنایی ::