شرکت بین المللی ارسا ساختمان:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت بین المللی ارسا ساختمان ]
زمینه فعالیت شرکت :
پروژه های صنعتی و عمرانی ، ساخت و احداث
:: سایر اعضای الماس ::
:: ندیم احمدیه :::: بهزاد محقق حضرتی :::: رضا کاتبیان :::: رحیم عبادی :::: پیام شمس :::: سید طه هاشمی :::: مریم شمس :::: حبیب اله بیطرف ::