شرکت بین المللی ارسا ساختمان:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت بین المللی ارسا ساختمان ]
زمینه فعالیت شرکت :
پروژه های صنعتی و عمرانی ، ساخت و احداث
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: الماس :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: فاطمه برزگر :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: کمال تبریزی :::: عبدالرضا فروغی :::: ارس شیخی ::