شرکت بین المللی ارسا ساختمان:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت بین المللی ارسا ساختمان ]
زمینه فعالیت شرکت :
پروژه های صنعتی و عمرانی ، ساخت و احداث
:: سایر اعضای الماس ::
:: ساناز حکیمی فرد :::: محسن خلیلی عراقی :::: الماس :::: شهرام بصیری :::: محمود آستانه :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: حبیب اله بیطرف ::