بهزاد محقق حضرتی:: ارتباط با الماس ::
[ بهزاد محقق حضرتی ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان
:: سایر اعضای الماس ::
:: نوشین احمدی خراسانی :::: سجاد عبادی :::: ایرج حیدری :::: نیما حقار :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: امین حاج رسولیها :::: عبدالرضا فروغی :::: افشین طاهری ::