بهزاد محقق حضرتی:: ارتباط با الماس ::
[ بهزاد محقق حضرتی ]
سوابق شغلی :
- رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: ابوالفضل قائمی :::: افشین طاهری :::: ساناز حکیمی فرد :::: بهزاد محقق حضرتی :::: مریم شمس :::: سید حمید کلانتری :::: رضا کاتبیان ::