ابوالقاسم حسنی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالقاسم حسنی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شركت منطقه نفت فلات قاره ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: بهجت کاری پایهان :::: زهرا شجاعی :::: سید محمد هاشمی :::: مریم عبادی :::: نوشین احمدی خراسانی :::: شهیندخت مولاوردی :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::