ابوالقاسم حسنی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالقاسم حسنی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شركت منطقه نفت فلات قاره ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: افشین طاهری :::: ندیم احمدیه :::: بدیع اقدسی :::: ابوالقاسم حسنی :::: شمیم کنعانی :::: محمد ایروانی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: فاطمه سلیمانی میگونی ::