ابوالقاسم حسنی:: ارتباط با الماس ::
[ ابوالقاسم حسنی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شركت منطقه نفت فلات قاره ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: شهرام نجف تومرائی :::: شهیندخت مولاوردی :::: فخری میرشجاعی :::: داریوش رفیعی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: امیر رفیع زاده ::