شركت منطقه نفت فلات قاره ایران:: ارتباط با الماس ::
[ شركت منطقه نفت فلات قاره ایران ]
زمینه فعالیت شرکت :
استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی
:: سایر اعضای الماس ::
:: حمید کاتب پور شهیدی :::: محسن خلیلی عراقی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: ریاض عافیت پور :::: امین حاج رسولیها :::: محمد نهاوندیان :::: سید طه هاشمی ::