شرکت انرژی دانا:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت انرژی دانا ]
زمینه فعالیت شرکت :
توسعه میادین نفت و گاز ، اکتشاف و حفاری نفت و گاز:: سایر اعضای الماس ::
:: حسن مقیمی اسفندیاری :::: ساناز حکیمی فرد :::: مسعود حجت :::: شهیندخت مولاوردی :::: افشین طاهری :::: ابوالفضل قائمی :::: مریم عبادی :::: قاسم مسعودی ::