محمد ایروانی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد ایروانی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت انرژی دانا
:: سایر اعضای الماس ::
:: فریبا ابتهاج :::: ساناز حکیمی فرد :::: الهه کولایی :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: منصور امینی :::: ابوالفضل قائمی :::: سمانه قدیمی :::: افشین طاهری ::