محمد ایروانی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد ایروانی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت انرژی دانا
:: سایر اعضای الماس ::
:: رامبد ایقانی :::: قاسم مسعودی :::: پیام شمس :::: رضا کاتبیان :::: محمود آستانه :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: الماس :::: افشین طاهری ::