محمد ایروانی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد ایروانی ]
سوابق شغلی :
- مدیر عامل شرکت انرژی دانا
:: سایر اعضای الماس ::
:: ایرج حیدری :::: اردشیر فتحی نژاد :::: اردشیر فتحی نژاد :::: حسین رفیعی :::: الهه کولایی :::: حسین رفیعی :::: معصومه ابتکار :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان ::