محمد حسن پنجه شاهی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد حسن پنجه شاهی ]
سوابق شغلی :
- رئیس انستیتو مهندسی نفت
- رئیس دانشگاه صنعت نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید محمد هاشمی :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: فخری میرشجاعی :::: شرکت تانا انرژی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: شمیم کنعانی :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: ندیم احمدیه ::