محمد حسن پنجه شاهی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد حسن پنجه شاهی ]
سوابق شغلی :
- رئیس انستیتو مهندسی نفت
- رئیس دانشگاه صنعت نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: نیما حقار :::: نصرت اله سیفی :::: شهرام بصیری :::: شرکت تانا انرژی :::: شهیندخت مولاوردی :::: شهرام نجف تومرائی :::: حبیب اله بیطرف :::: محمود آستانه ::