محمد حسن پنجه شاهی:: ارتباط با الماس ::
[ محمد حسن پنجه شاهی ]
سوابق شغلی :
- رئیس انستیتو مهندسی نفت
- رئیس دانشگاه صنعت نفت
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید حمید کلانتری :::: مریم طهماسبی :::: سید محمد هاشمی :::: فاطمه برزگر :::: پیام شمس :::: محمدرضا بهزادیان :::: رضا کاتبیان :::: باشگاه نفت و نیرو ::