احمد خراسانی زاده:: ارتباط با الماس ::
[ احمد خراسانی زاده ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: محسن خلیلی عراقی :::: ایرج حیدری :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: رضوان طاهری :::: مریم شمس :::: الماس :::: محمد ایروانی :::: رامبد ایقانی ::