احمد خراسانی زاده:: ارتباط با الماس ::
[ احمد خراسانی زاده ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: نوشین احمدی خراسانی :::: شرکت تانا انرژی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: پیام شمس :::: سید محمد علی ابطحی :::: سپهر بیرجندیان :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس ::