احمد خراسانی زاده:: ارتباط با الماس ::
[ احمد خراسانی زاده ]
سوابق شغلی :
- عضو هیات مدیره شرکت صنعتی دریایی ایران
:: سایر اعضای الماس ::
:: رحیم عبادی :::: مسعود حجت :::: الماس :::: شرکت انرژی دانا :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: شرکت تانا انرژی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: ابوالقاسم حسنی ::