شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور ]
زمینه فعالیت شرکت :
مدیریت و سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه طرح‌‌های صنعتی برق و انرژی ، ترانزیت و انجام معاملات و مطالعات فنی و اقتصادی و مالی در زمینه برق و انرژی
:: سایر اعضای الماس ::
:: الماس :::: سپهر بیرجندیان :::: احمد خراسانی زاده :::: مریم عبادی :::: ارس شیخی :::: شهرام بصیری :::: بهجت کاری پایهان :::: حمید کاتب پور شهیدی ::