شرکت گسترش انرژی پاسارگاد:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ]
زمینه فعایت شرکت :
سرمایه گذاری در بخش انرژی و صنایع وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: شمیم کنعانی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: الهه کولایی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: محمدرضا بهزادیان :::: شمیم کنعانی :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: فاطمه برزگر ::