شرکت گسترش انرژی پاسارگاد



:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ]
زمینه فعایت شرکت :
سرمایه گذاری در بخش انرژی و صنایع وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: رضا کاتبیان :::: ابوالقاسم حسنی :::: مریم طهماسبی :::: امین حاج رسولیها :::: اردشیر فتحی نژاد :::: مریم شمس :::: الماس :::: بدیع اقدسی ::