شرکت گسترش انرژی پاسارگاد:: ارتباط با الماس ::
[ شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ]
زمینه فعایت شرکت :
سرمایه گذاری در بخش انرژی و صنایع وابسته
:: سایر اعضای الماس ::
:: فخری میرشجاعی :::: ریاض عافیت پور :::: ساناز حکیمی فرد :::: ابوالقاسم حسنی :::: سجاد عبادی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: محسن امین زاده :::: رضوان طاهری ::