مسعود حجت:: ارتباط با الماس ::
[ مسعود حجت ]
سوابق شغلی :
- مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران
:: سایر اعضای الماس ::
:: امین حاج رسولیها :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: محمد حسن پنجه شاهی :::: ارس شیخی :::: بدیع اقدسی :::: ابوالقاسم حسنی :::: شرکت انرژی دانا :::: نصرت اله سیفی ::