مسعود حجت:: ارتباط با الماس ::
[ مسعود حجت ]
سوابق شغلی :
- مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید محمد هاشمی :::: حبیب اله بیطرف :::: سید محمد علی ابطحی :::: حمید کاتب پور شهیدی :::: عبدالرضا فروغی :::: سید محمد هاشمی :::: زهرا شجاعی :::: رامبد ایقانی ::