مسعود حجت:: ارتباط با الماس ::
[ مسعود حجت ]
سوابق شغلی :
- مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: شمیم کنعانی :::: بهزاد محقق حضرتی :::: وثاق ثنایی :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: نیما حقار :::: ساناز حکیمی فرد :::: حسن مقیمی اسفندیاری ::