محمد نهاوندیان:: ارتباط با الماس ::
[ محمد نهاوندیان ]
سوابق شغلی :
- رئیس دفتر رئیس جمهور
- معاون اقتصادی رئیس جمهور
:: سایر اعضای الماس ::
:: سید طه هاشمی :::: زهرا شجاعی :::: مریم شمس :::: شرکت انرژی دانا :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: اردشیر فتحی نژاد :::: کیانوش ایمانی :::: حمید کاتب پور شهیدی ::