محمد نهاوندیان:: ارتباط با الماس ::
[ محمد نهاوندیان ]
سوابق شغلی :
- رئیس دفتر رئیس جمهور
- معاون اقتصادی رئیس جمهور
:: سایر اعضای الماس ::
:: الهه کولایی :::: بدیع اقدسی :::: حبیب اله بیطرف :::: الهه کولایی :::: ادیب ثنایی :::: محسن امین زاده :::: فریبا ابتهاج :::: ابوالفضل قائمی ::