بدیع اقدسی:: ارتباط با الماس ::
[ بدیع اقدسی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: مریم طهماسبی :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: شهرام بصیری :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: رضوان طاهری :::: محمد ایروانی :::: شرکت انرژی دانا :::: سجاد عبادی ::