امیر رفیع زاده:: ارتباط با الماس ::
[ امیر رفیع زاده ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: مریم عبادی :::: وثاق ثنایی :::: فریبا ابتهاج :::: شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور :::: مریم طهماسبی :::: شمیم کنعانی :::: الماس :::: زهرا شجاعی ::