امیر رفیع زاده:: ارتباط با الماس ::
[ امیر رفیع زاده ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: رامبد ایقانی :::: سید محمد هاشمی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: احمد خراسانی زاده :::: مسعود حجت :::: شرکت تانا انرژی :::: بدیع اقدسی :::: شرکت صنعتی دریایی ایران ::