ریاض عافیت پور:: ارتباط با الماس ::
[ ریاض عافیت پور ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت انرژی دانا :::: سید رضا کسائی زاده مهابادی :::: افشین طاهری :::: امیر رفیع زاده :::: احمد خراسانی زاده :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: محسن خلیلی عراقی ::