ریاض عافیت پور:: ارتباط با الماس ::
[ ریاض عافیت پور ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: فاطمه برزگر :::: شرکت انرژی دانا :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: مریم عبادی :::: سجاد عبادی :::: فاطمه سلیمانی میگونی :::: پیام شمس ::