ادیب ثنایی:: ارتباط با الماس ::
[ ادیب ثنایی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شمیم کنعانی :::: امیر رفیع زاده :::: کمال تبریزی :::: شهرام بصیری :::: شرکت انرژی دانا :::: سید طه هاشمی :::: سپهر بیرجندیان :::: نیما حقار ::