ادیب ثنایی:: ارتباط با الماس ::
[ ادیب ثنایی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: حسین رفیعی :::: مسعود حجت :::: فخری میرشجاعی :::: محمدرضا بهزادیان :::: محسن امین زاده :::: شرکت صنعتی دریایی ایران :::: بهجت کاری پایهان :::: زهرا شجاعی ::