شهرام بصیری:: ارتباط با الماس ::
[ شهرام بصیری ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: سید حمید کلانتری :::: ارس شیخی :::: اردشیر فتحی نژاد :::: ساناز حکیمی فرد :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: ساناز حکیمی فرد ::