ندیم احمدیه:: ارتباط با الماس ::
[ ندیم احمدیه ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: ابوالفضل قائمی :::: شهرام بصیری :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: رامبد ایقانی :::: سید عیسی هاشمی :::: کمال تبریزی :::: محسن خلیلی عراقی :::: حمید کاتب پور شهیدی ::