ندیم احمدیه:: ارتباط با الماس ::
[ ندیم احمدیه ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: کمال تبریزی :::: زهرا شجاعی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: باشگاه نفت و نیرو :::: باشگاه نفت و نیرو :::: بدیع اقدسی :::: سجاد عبادی :::: فریبا ابتهاج ::