شهرام نجف تومرائی:: ارتباط با الماس ::
[ شهرام نجف تومرائی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: امین حاج رسولیها :::: رضا کاتبیان :::: ارس شیخی :::: شركت منطقه نفت فلات قاره ایران :::: مهسا آبومگر :::: حسین رفیعی :::: ارس شیخی :::: ارس شیخی ::