شهرام نجف تومرائی:: ارتباط با الماس ::
[ شهرام نجف تومرائی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: سمیه شاهرخی :::: سید محمد هاشمی :::: رضا کاتبیان :::: فاطمه برزگر :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد :::: سید محمد علی ابطحی :::: منصور امینی :::: قاسم مسعودی ::