شمیم کنعانی:: ارتباط با الماس ::
[ شمیم کنعانی ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: شمیم کنعانی :::: حسین رفیعی :::: شهرام بصیری :::: مریم عبادی :::: شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی زیما :::: ابوالفضل حسن بیگی :::: شرکت مولد نیروگاهی هریس :::: شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ::