سپهر بیرجندیان:: ارتباط با الماس ::
[ سپهر بیرجندیان ]
:: گروه الماس زنبق ::
:: سایر اعضای الماس ::
:: مسعود حجت :::: شرکت بین المللی ارسا ساختمان :::: محمدرضا بهزادیان :::: حسن مقیمی اسفندیاری :::: محمدرضا بهزادیان :::: امین حاج رسولیها :::: افشین طاهری :::: شهیندخت مولاوردی ::